Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla klinice IVF Clinic a.s. povinnost určit příslušnou osobu, a implementovat procesy vyplývající z tohoto zákona do svých interních postupů.

Dle tohoto zákona je účinná a komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Klinika IVF Clinic a.s. pro účely podávání oznámení o případném protiprávním jednání zřídila vnitřní oznamovací systém a jmenovala příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení.

Jako příslušná osoba pro příjem oznámení byla jmenována administrativní zaměstnankyně IVF Clinic a.s.

Osobou oprávněnou podávat oznámení může být kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání, např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku. Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Oznámení lze učinit:

  • elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@ivfclinic.cz
  • telefonicky na tel. +420 606 046 384 v pracovní dny v pracovní době 8 – 15 hod (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
  • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou, tel.: +420 606 046 384 (schůzka proběhne nejpozději do 14 dní od žádosti o ni)
  • písemně v listinné podobě na adresu IVF Clinic a.s., Horní lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Zalepená obálka musí být označena slovy „NEOTVÍRAT –  OZNAMOVATEL“.

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány. Oznámení lze nahrát pouze v případě osobního setkání. O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení.

Oznámení by mělo obsahovat jméno a datum narození oznamovatele, popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci.

Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.

Pověřený zaměstnanec nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, která není také ustanovena jako pověřená osoba s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

O závadném jednání nebo o tom, že může dojít k jeho spáchání, nemusí mít oznamovatel pro účely podání oznámení důkaz, pokud má rozumný důvod domnívat se, že k závadnému jednání skutečně došlo nebo může dojít. Oznamovatel není povinen prověřovat svá podezření. To je úkolem kliniky IVF Clinic a.s.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Více lze nalézt na:

Metodika Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vážení pacienti,

kvůli technickým problémům momentálně nejsme schopni odbavovat emailové komunikace. Prosím, využijte telefon +420 588 884 180. V případě akutních problémů zavolejte na horkou linku +420 725 666 111.

Na nápravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

IVF Clinic Olomouc